Zasady odbywania zajęć

Zasady odbywania zajęć z języka angielskiego

Z

Przed kursem

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do kursu słuchacz ma prawo uczestniczyć w jednorazowej lekcji próbnej, która opłacana jest przed zajęciami zgodnie z cennikiem. Jeśli zajęcia są stacjonarnie lekcja opłacana jest gotówką, jeśli online proszę upewnić się, ze przelew dojdze przed lekcją, lub wyslać potwierdzenie przelewu. W tytule proszę napisać swoje imię.

Z

Czas trwania i umowa

Kurs zwyczajowo trwa od września do czerwca z możliwością kontynuowania go w trakcie wakacji. Uczeń wypełnia deklarację dotyczącą czasu trwania kursu, lub na życzenie podpisujemy umowę o współpracy.

Z

Godziny zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z klientem.

Z

Lekcje online

Możliwe jest odbywanie zajęć on-line poprzez whats-app (preferowany), skype, messenger, zoom, teams, google meet itp.

Z

Opłaty

Uczeń opłaca lekcje w następujący sposób:


Z

Niezrealizowanie zajęć

W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe klienta, chyba że w tym czasie będą się odbywały inne zajęcia. Jeżeli nie uda się ustalić wspólnie z klientem dogodnego terminu do odrobienia zajęć płatność za przyszły miesiąc zostanie pomniejszona.

Z

Odwoływanie zajęć

W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć klient zobowiązuje się do poinformowania lektora najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich odwołania. Uczeń zobowiązany jest do poinformowania lektora o planowanej nieobecności na zajęciach TYLKO drogą telefoniczną WYSYŁAJĄC SMS na mój polski numer zaczynający się od 604 (…). W treści wiadomości powinno być wyraźnie stwierdzenie, że zajęcia są “odwoływane” oraz powinna być podana DATA odwoływanych zajęć. Przykładowa wiadomości powinna brzmieć: “Odwołuję zajęcia w dniu 11 grudnia (środa)”. Wysyłanie wiadomości na komunikatorach takich jak: skype, whats app (w tym na whats app na mój brytyjski numer zaczynający się od 07594…), google meet, messenger, wysłanie mail`a, lub odwołanie lekcji osobiście NIE jest uznawane za prawomocne. Odwołanie lekcji uznaje się za skuteczne jeżeli słuchacz uzyskał potwierdzenie otrzymania informacji przez lektora (sms`a zwrotnego z numeru 604 (…) jeśli zajęcia są z Agnes), że wiadomość dotarła.
W przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej w powyższym punkcie, zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym przez lektora i klienta terminie.
W razie niepoinformowania przez klienta o zamiarze odwołania zajęć w ciągu 24 godzin przed ich planowym odbyciem, lub odwołanie ich w sposób niewłaściwy (np. na skype, messengerze lub whats appie) zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a klientowi nie przysługuje prawo odrobienia zajęć ani zwrot zapłaconej kwoty.

Z

Rezygnacja z zajęć

Klient może zrezygnować z zajęć w każdym miesiącu z zastrzeżeniem minimum tygodniowego okresu wypowiedzenia. Uprzejmie prosimy o poinformowanie lektora o chęci zakończenia współpracy tak szybko jak to możliwe, idealnie na 2, lub nawet 3 tygodnie przed rozwiązaniem umowy. Jeśli słuchacze informują szkołę o rezygnacji z wyprzedzeniem dają nam w ten sposób szansę na szybkie znalezienie zastępstwa.

Z

Postanowienia końcowe

Jeżeli ilość odwołań przekroczy 50% zadeklarowanych zajęć w miesiącu przez trzy kolejne miesiące, lektor zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z klientem. Podczas kursów wykorzystywane są podręczniki, które kursant nabywa we własnym zakresie. Poza godzinami pracy nauczyciel nie sprawdza prac domowych uczniów, lub testów odesłanych e-mailem, lub na czacie.