Nauka języków obcych dla firm. On-line i stacjonarnie.

 

Jesteś właścicielem firmy i potrzebujesz by Twoi pracownicy sprawniej się komunikowali? Potrzebujesz wzmocnić swój angielski by sprawniej komunikować się z kontrahentami? Zadzwoń i spotkajmy się na pierwszej bezpłatnej lekcji próbnej!

Lekcje on-line dla firm (General English)

Kursy specjalistyczne, branżowe, Business English + 20 pln/h. Każda dodatkowa osoba w grupie +40pln. Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Szczegółowa oferta i umowa określi warunki współpracy.

General English face 2 face (stacjonarnie)*

Kursy specjalistyczne, branżowe Business English + 20 pln/h.

Szczegółowy cennik zajęć indywidualnych:

Zajęcia 1h, 1-1, General English, online

520 zł = 130 zł x 4 [cena za 4 lekcje 60-minutowe, indywidualne online, częstotliwość: 1 x tyg.]

Zajęcia 1h, 1-1, General English, dojazd do 5km

600 zł = 150 zł x 4 [cena za 4 lekcje 60-minutowe, indywidualne z dojazdem, częstotliwość: 1 x tyg. przy bloku zajęć 8h]

Zajęcia 1h, 1-1, Business English, online

600 zł = 150 zł x 4 [cena za 4 lekcje 60-minutowe, indywidualne, częstotliwość: 1 x tyg.]

Zajęcia 1h, 1-1, Business English, dojazd do 5km

680 zł = 170 zł x 4 [cena za 4 lekcje 60-minutowe, indywidualne, częstotliwość: 1 x tyg. przy bloku zajęć 8h]

Kursy specjalistyczne, branżowe, Business English

Zakresy nauki języka specjalistycznego:

 • Business English (gramatyka, słownictwo)
 • Technical/Mechanical Engineering,
 • ICT (Information Communications Technology),
 • Electronics,
 • Medicine,
 • Finance,
 • Law,
 • Marketing,
 • Management,
 • Nursing,
 • Sales and Purchasing,
 • Human Resources,
 • English for the Media
 • English for Job-hunting (przygotowanie do interview, poprawa CV)
 • zajęcia bazujące na materiale autorskim
 • konwersacje
 • i inne.

W przypadku języka specjalistycznego do ceny lekcji należy doliczyć 20 pln/h.

Nie dojeżdzamy na pojedyńcze lekcje.

W przypadku w przypadku firmy zlokalizowanej w promieniu do 5km dopłata za dojazd to:

– 20zł/h (blok < 8h godzin)

-25zł/h (blok < 6h godzin)

-30zł/4 (blok < 4h godzin)

Zapraszamy firmy zlokalizowane w...

Na lekcje z dojazdem do Państwa siedziby zapraszamy firmy zlokalizowane w Piasecznie, Nowej Iwicznej, Starej Iwicznej, Mysiadle, Zalesiu, Józefosławiu, Julianowie, Konstancin-Jeziornej, Pruszkowie, Górze Kalwarii, Głoskowie, w Chylicach, oraz w Warszawie (Ursynów, Imielin, Kabaty i Wilanów).

Umowa

1 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego w grupach, lub 1-1.
 2. USŁUGODAWCA gwarantuje odpowiedni poziom językowy i metodyczny lektorów oraz ciągłość nauki. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane jest zastępstwo lub zajęcia zostaną odrobione w terminie określonym w rocznym rozkładzie zajęć (za rok rozumie się rok szkolny ustalony w kraju świadczenia usługi).
 3. USŁUGODAWCA zastrzega sobie możliwość przeniesienia Ucznia do innej grupy ze względów edukacyjnych.
 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej tj. zdarzeń związanych z działaniami sił przyrody (takich jak powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie), przypadkami związanymi z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (zamieszki, strajki generalne, strajki nauczycieli, bunty czy działania zbrojne) oraz działań władzy państwowej (zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, wywłaszczanie, wprowadzenia rozporządzeń nakazów i zakazów, które w sposób bezpośredni jak i pośredni dotyczą Organizatora) oraz innych przypadkach, w których wykonanie usługi stacjonarnie w miejscu wskazanym przez USŁUGODAWCĘ będzie niemożliwe lub ograniczone, USŁUGODAWCA przeprowadzi zajęcia w innym miejscu w tym samym mieście bądź zdalnie za pomocą dostępnych narzędzi technologicznych. Zaistnienie takiego zdarzenia nie daje Usługobiorcy prawa do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy ani uprawnienia do żądania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

 

 • 2 OPŁATY
 1. Zajęcia edukacyjno-językowe prowadzone są odpłatnie. Ilość spotkań w okresie od ___________ do ___________ to ____________ jednostek zajęciowych dla jednej grupy. Spotkania odbywają się na terenie w siedzibie Firmy…………………………………. przy ul…………………………………………… w ……………………………………., 1 raz w tygodniu według ustalonego grafiku dla grup na różnych poziomów- wszelkie zmiany grafiku, tymczasowe i stałe będą ustalane i wprowadzane po porozumieniu się Usługodawcy z Usługobiorcą. Zajęcia trwają 60 minut.
 2. Strony ustalają, że opłata za kurs wynosi _____________ ( słownie:_____________), płatna na podstawie faktury wystawianej comiesięcznie, a opiewającej na kwotę równowartą ilości odbytych zajęć przemnożonych przez wartość zajęć odbytych. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonywania wpłaty w ciągu 10 dni od otrzymania faktury przelewem na nr konta bankowego: ____________
 3. USŁUGODAWCA może zaproponować podręcznik kursowy, na bazie którego realizowany będzie program nauczania. Koszt podręcznika powiększa cenę kursu jednorazowo w pierwszym miesiącu nauki. Możliwy jest również zakup materiałów edukacyjnych we własnym zakresie z odpowiedniego źródła.
 4. W razie rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania należność za podręcznik nie jest zwracana.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat.
 6. Odpłatność za kurs została wyliczona dla grup liczących do 3 osób. W razie zmniejszenia liczby uczestników kursu cena nie ulegnie zmniejszeniu.

 

 • 3 WYPOWIEDZENIE UMOWY
 1. Rozwiązanie umowy następuje po złożeniu przez Usługobiorcę pisemnego oświadczenia na ręce USŁUGODAWCY lub osoby do tego upoważnionej.
 2. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku poważnego naruszenia jej zapisów przez którąkolwiek ze stron, w sytuacjach niemożliwych do zmiany poprzez standardowe negocjacje.
 3. W przypadku złożenia rezygnacji lub rozwiązania umowy w ciągu roku szkolnego nadpłaty wynikające z ewentualnych rozliczeń ratalnych nie będą zwracane.
 4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia skutkującego na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 5. W razie wątpliwości każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie na wniosek stron.
* General English stacjonarnie: w naszej siedzibie, lub z dojazdem do firmy – kalkulacja kosztów przy minimalnej liczbie godzin: 6