FAQ

Jak nieprawidłowo przełożyć lekcję i być obciążonym 100% kwoty?

By poprawnie przełożyć lekcję nalezy zastosować się do kilku prostych zasad:

 1. Proszę piszmy konkretnie datami.
 2. Proszę by nie przekazywać takich informacji ustnie na lekcji (ponieważ mam wielu uczniów potrzebuję informacji na piśmie), ani emailem.
 3. Proszę pisać sms o jasnej, klarownej i jednoznaczej treści, np.:

Przekładam lekcję z dnia 23.08 (wtorek) na 24.08 (środa). Proszę lektora o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości“.

lektor wtedy odpisuje:

“Potwierdzam przełożenie lekcji”.

Brak potwierdzenia jest równoznaczne z tym, że przełożenie NIE dotarło. Proszę je wtedy wysłać ponownie. Przykład poniżej:

Lekcja nieprawidłowo przełożona:

a.Używanie w treści sms`a niekonkretnych sformułowań typu: “nie bede mogła być na zajęciach”, “pojutrze nie dam rady”, “jutro mnie nie będzie”, “za tydzień wyjeżdżamy, “następna lekcja odpada” “w przyszłym tygodniu nie będzie nas”, “wyjeżdzamy na święta/majówkę”, “ja dziś zaniemogłem, głowa pęka, gardło boli”

c. Brak otrzymania od lektora uzyskania potwierdzenia, że wiadomość sms dotarła. Uczeń powinien otrzymać  sms`a zwrotnego o treści: np. “Potwierdzam przełożenie lekcji”

d. Przekładanie lekcji osobiście, ustnie podczas trwania lekcji, lub e-mailem.

e. Przekładanie na mniej niż 24 godziny przed lekcją.

f. Wysyłanie wiadomości na komunikatorach typu jak: skype, whats app, zoom, teams, google meet, messenger, wysłanie mail`a,

Lekcje nie "przepadają", lub nie są "odwoływane". Lekcje zawsze "ODRABIAMY"

W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć klient zobowiązuje się do poinformowania lektora najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich przełożenia. Uczeń zobowiązany jest do poinformowania lektora o planowanej nieobecności na zajęciach TYLKO drogą telefoniczną WYSYŁAJĄC SMS na mój polski numer zaczynający się od 604 (…). W treści wiadomości powinno być wyraźnie stwierdzenie, że zajęcia są “przełożone” (proszę użyć dokładnie tego wyrażenia: “przekładam zajęcia”) oraz powinna być podana DATA przełożonych zajęć.

Przykładowa wiadomość powinna brzmieć:

“Przekładam zajęcia z 11 grudnia na 13 grudnia. Proszę lektora o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości”

Wysyłanie wiadomości na komunikatorach takich jak: skype, whats app (w tym na whats app na mój brytyjski numer zaczynający się od 07594…), google meet, messenger, wysłanie mail`a, lub przekładanie lekcji osobiście podczas trwania lekcji NIE jest uznawane za prawomocne. Przełożenie lekcji uznaje się za skuteczne jeżeli słuchacz uzyskał potwierdzenie otrzymania informacji przez lektora (sms`a zwrotnego), że wiadomość dotarła.

Przykładowo:

“Potwierdzam przełożenie 11.12 na 13.12”

W przypadku przełożenia zajęć w sytuacji opisanej w powyższym punkcie, zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym przez lektora i klienta terminie (np.w sobotę).
W razie niepoinformowania przez klienta o zamiarze przełożenia zajęć w ciągu 24 godzin przed ich planowym odbyciem, lub przełożenie ich w sposób niewłaściwy (np. na skype, messengerze lub whatsapp`ie, a także nie otrzymując potwierdzenia od lektora, że otrzymał tę wiadomość sms) zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a klientowi nie przysługuje prawo odrobienia zajęć ani zwrot zapłaconej kwoty.

Proszę by unikać niekonkretnych sformułowań “dziś”, “jutro”, “za tydzień”- proszę piszmy konkretnie datami. Proszę by nie przekazywać takich informacji ustnie na lekcji (potrzebuję informacji na piśmie). Proszę pisać sms o jasnej, klarownej i jednoznaczej treści:

“Przekładam lekcję z dnia 23.08 (wtorek) na czwartek 25.08. Proszę lektora o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości”.

Czy płacę za lekcje nieterminowo przełożone?

Jeśli przełożyli Państwo lekcje na mniej niż 24h przed terminem lekcji płatność zostanie pobrana, bez względu na powód (wypadki losowe włączając).

Jesli nie godzą się Państwo na warunki współpracy mozemy rozwiązać współpracę, jednakże pobierając płatność za nieterminowo przełożone zajęcia.

Jesli zajecia nie odeba sie z powodu nieobecnosci lub niedyspozycji lektora lekcja zostanie odrobiona z innym lektorem, lub należność zwrócona. Zasada 24h nie dotyczy lektorów: Ci o nieobecności spowodowanej np.nagla chorobą mogą poinformować nawet na kilka godzin przed.

Jak wystawiane są faktury i prośba od księgowej.

Każdego 1-wszego dnia miesiąca niejako “automatycznie” są wystawiane faktury na cały miesiąc z góry zgodnie z deklarowaną ilością spotkań (najczęściej są to 4, lub 5 lekcji w miesiącu). Serdecznie prosimy (lektorzy i księgowa) by wszelkie zmiany były zgłoszone najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Jeśli faktura ma być pomniejszona o jakieś lekcje terminowo przełożone, których nie mogą Państwo odrobić proszę o informację (sms, e-mail) na jaką kwotę/ilość lekcji fv wystawić.

Zmiana kwoty na wystawionej i zaakceptowanej już fakturze zabiera czas i jest zbędnym kłopotem dla lektorów i dla księgowej, która i tak ma dużo pracy:) A najlepiej jeśli lekcje zawsze odbywają się terminowo, nie są przekładane lub anulowane i unikamy wtedy niepotrzebnego zamieszania:) Gorąco Państwa prosimy by mieć to na uwadze.

Przykład 1:

Wykupili Państwo pakiet jednej lekcji na tydzień. Aczkolwiek zaplanowali sobie Państwo w lutym urlop, więc jedna lekcja z zadeklarowanych na luty 4 lekcji Państwu “przepada” i niestety nie mogą Państwo tej lekcji odrobić. Proszę najpóźniej do 31 stycznia wysłać informację o tym by faktura była wystawiona na 3 lekcje. W innym wypadku zostanie wystawiona na 4 lekcje.

Przykład 2:

W poprzednim miesiącu (załóżmy styczniu), po opłaceniu faktury za 4 lekcje (pełen pakiet) przełożyli Państwo terminowo 2 lekcje, które nie mogły być odrobione. Nadchodzi płatność za luty i chcą Państwo by kwota za fakturę z lutego została pomniejszona o te 2 lekcje. Proszę najpóźniej do 31 stycznia wysłać informację o tym fakcie (by faktura była wystawiona na 2 lekcje). W innym wypadku zostanie wystawiona na 4 lekcje.

Termin płatności fv to tydzień. Po 30 dniach jest naliczana opłata za zwłokę w wysokości 10%.

 Proszę by w tytule wpłaty podawać numer faktury.

 

 

Dlaczego płacę za lekcje nieterminowo przełożone?

Czy spóźnili się kiedyś Państwo do teatru, przeoczyli koncert albo zaspali na samolot? Na pewno tak! Czy linie lotnicze zwracją cenę niewykorzystanego biletu? Nie. Podobnie jest z lekcjami indywidualnymi. Uczeń umawia się z lektorem, który rezerwuje swój czas na tą konkretną lekcję. Pomińmy fakt, że zamiast czekać na ucznia mógłby pojść pobiegać, wyjść na rower albo umówić się na lekcję z innym, bardziej słownym uczniem. Lektor bookując czas dla ucznia zakłada, że w tym czasie zarobi tę konkretną sumę pieniędzy. Nierzadko się zdarza, że odmawia innym chętnym. Proszę postawić się w roli lektora, który w dniu lekcji otrzymuje sms`a: “przepraszam, że w ostatniej chwili, ale muszę dziś przełożyć, bo…” i tutaj jest podawany jakiś powód: mniej lub bardziej poważny.

Ale samolot…? Samolot już odleciał.

Jak opłacam lekcje?
Uczeń opłaca lekcje w następujący sposób
Jak mogę zrezygnować z zajęć?
Klient może wypowiedzieć umowę w każdym miesiącu z zastrzeżeniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Czyli jesli zajęcia są terminowo w środę, proszę poinformować o tym lektora najpóżniej w środę poprzedzającą rezygnację. Pozwoli to lektorowi wprowadzić zmiany w grafiku i zapisać na tę godzinę nowego ucznia. Rezygnacja z zajęć odbywa się drogą telefoniczną (proszę nie wysyłać e-maili), dzwoniać osobiście lub najlepiej wysłać sms. Proszę zadbać o to by otrzymać potwierdzenie od lektora. Mile widziany będzie fakt podania powodu rezygnacji (inflacja, zmiana miejsca zamieszkania, niezadowalająca jakość usług etc.).
Dlaczego na lekcjach nie mówimy po polsku?
Naszą metodę nauki opisałam szczegółowo tutaj: https://kapitanenglish.com/metoda/

W skrócie możemy ją opisać następująco:

 • „zanurzenie w języku” = total immersion
 • podejście monolingwalne
 • podejście komunikacyjne
 • konsekwencja w stosowaniu zasady English only! No Polish!

Współczesna dydaktyka języków obcych zakłada, że aby skutecznie przyswoić język docelowy, należy używać go w każdej sytuacji dydaktycznej, eliminując język ojczysty z tego procesu. W konsekwencji dualistyczno-psychologicznych teorii językoznawczych w latach osiemdziesiątych XIX wieku narodziła się metoda bezpośrednia (Direct Method). Badania nad procesem przyswajania języka ojczystego przez dziecko próbowano przenieść na grunt nauki języka obcego. Konsekwencją nauczania poprzez bezpośrednie wypowiedzi miało być zautomatyzowane budowanie zdań pozbawione elementu refleksji. Wiązało się to ściśle z bezwzględnym wyeliminowaniem języka ojczystego ucznia z toku procesu nauczania, który powinien odbywać się w naturalnym (lub w zbliżonym do naturalnego) środowisku obcojęzycznym. Mozemy tutaj przywołać metodę Maximiliana Berlitza, która w swej skrajnej postaci całkowicie negowała stosowanie języka ojczystego w procesie dydaktycznym. Objaśnianie gramatyki nie było dozwolone, a w celu tłumaczenia słownictwa sugerowano stosowanie przedmiotów, ilustracji, mimiki, definicji jednojęzycznych i innych sposobów.

Jeśli chodzi o wprowadzanie słownictwa, w niższych poziomach klasach stosujemy body language, w wyższych natomiast metodę opisową.

Oczywiście jesteśmy elastyczni i jeśli uczeń się ma takie życzenie oczywiście możemy używać anachronicznej metody gramatyczno-tłumaczeniowej.

Odstępstwem od reguły English only! może być wprowadzanie gramatyki lub tłumaczenie np. uczniom podstawówki jak ma wyglądać i z czego się składać test 8-klasisty.
Kilka wypowiedzi uczniów zaczerpniętych z Internetu na potwierdzenie słuszności naszej metody:
 • Lekcje prowadzone w języku polskim rozleniwiają, natomiast w samym języku obcym bardziej motywują do nauki, trzeba się w końcu bardziej wysilić żeby wszystko zrozumieć.
 • Jest niedopuszczalne, żeby na lekcjach języka obcego używać w przewadze języka ojczystego. Wtedy takie lekcje nie mają sensu, uczniowie dużo mniej z nich wynoszą.
 • Niestety jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, to nauczycielowi zdarzało się mówić po polsku, na zajęciach w liceum ale również na prywatnych korepetycjach. Z perspektywy czasu uważam, że z tych zajęć wycisnęłabym więcej dla siebie, gdyby tylko w całości prowadzone były po angielsku, może wcześniej zwalczyłabym blokadę językową?
 • Nauczycielka stara się mówić po angielsku mimo, że nasz poziom jest mniej więcej średnio zaawansowany, bywa to kłopotliwe, ale nie powiem bardziej się skupiam i staram się wyłapywać słowa które rozumiem i jakoś da radę zrozumieć, więc może to jest metoda zmusza do większej koncentracji i przede wszystkim myślenia a nie wkuwania na pamięć:)
 • Nauczyciele bardzo mało rozmawiają po angielsku na lekcjach np. w liceum. Wydaje mi się, że z tego powodu mam większe obawy w mówieniu w innym języku. Jakby nauczyciele więcej mówili po angielsku i kazali nam w tym języku odpowiadać byłoby o niebo lepiej
 • Moim zdaniem absolutną koniecznością jest prowadzenie lekcji języka angielskiego po angielsku, w miarę możliwości w jak największym stopniu. Wiadomo, że istnieją takie sytuacje, w których trzeba użyć języka polskiego, tym bardziej w klasach 1-6, gdy tłumaczymy słówka bądź gramatykę. W starszych klasach (choć w 5-6 klasach podstawówki też można spróbować) tłumacząc słownictwo można najpierw podać prostą definicję danego terminu po angielsku, tak aby uczniowie sami potrafili wywnioskować znaczenie lub tłumacząc jakąś regułę gramatyczną można najpierw zaprezentować na prostym przykładzie mówiąc cały czas po angielsku i pozwolić uczniom na samodzielne wydedukowanie zagadnienia. Nie rozumiem i zupełnie nie akceptuję sytuacji gdy prowadząc lekcję angielskiego nauczyciel używa języka polskiego do oczywistych sytuacji. Nawet dzieci w 1 klasie szkoły podstawowej po pewnym czasie potrafią nauczyć się nawet tych, powiedzmy bardziej skomplikowanych poleceń.
Czy podpisuję umowę?
Umożliwiamy wykupienie jednej lekcji próbnej (bez podpisywania deklaracji) – lekcja płatna jest przed zajęciami. Nie ma potrzeby podpisywania umowy, lecz uczeń składa deklarację jak długo chce korzystać z naszych usług: najkrótsza oferta zawierana jest na okres jednego miesiąca. Po pierwszych zajęciach można zdecydować się na podpisanie deklaracji na dłuższy czas.
Czy uczą Państwo metodą Callana, lub BLS?
Nie, lecz wprowadzamy elementy tych metod do naszych lekcji.
Czy możemy pogodzić lekcje z moją pracą zmianową?
Tak, mamy uczniów którzy pracują w systemie zmianowym: opracowujemy grafik na miesiąc do przodu dbając o to by zachować deklarowaną ilość godzin.
Czy możemy spotykać się 2 lub 3 razy w miesiącu?
Tak, ale godzina lekcji nie będzie w przedziale 17-19. Jeśli nie mogą się Państwo zadeklarować na regularną ilość zajęc (zajęcia minimum raz w tygodniu) i chcieliby się Państwo spotykać 2 lub 3 razy w miesiącu jest taka możliwość, ale termin lekcji bedzie zmienny (dostosowany do możliwości lektora), lub zaoferujemy godzinę “na początku”, lub “na końcu” bloków dnia pracy.
Czy możemy spotykać się w nieregularnych godzinach?

Tak, mamy uczniów np. prowadzących własną działalność, którzy potrzebują lekcji w nieregularnych godzinach. Takie osoby nie są w stanie odbywać lekcji co tydzień o tej samej porze. W takim wypadku opracowujmemy grafik spotkań min. na miesiąc do przodu, a jeśli i to nie jest możliwe spotykamy się po prostu w miarę dyspozycyjności lektora.

Czy jest parking dla uczniów?
Tak. Obok posesji jest duży parking na 30 aut (obok ronda i myjni Rondo), zaś na terenie mamy 3- 4 miejsca postojowe.
Czy prowadzą Państwo kursy in company (dla firm)?
Tak, dojeżdzamy na zajęcia do firm na terenie Piaseczna i okilic (do 15km). W firmach międzynarodowych, w których angielski jest drugim językiem dla wielu pracowników, efektywna komunikacja ze współpracownikami i klientami może być problematyczna. Zadaniem naszych kursów jest rozwinięcie u pracowników ogólnego zrozumienia biznesowego języka angielskiego i przekazanie im praktycznych strategii językowych, które mogą wykorzystać do efektywnej komunikacji w różnych ważnych kontekstach biznesowych.
Czy uczycie angielskiego dla inżynierów (technical English)?
Tak, lektor Agnes specjalizuje się w tym temacie.
W jakich miastach oferujecie kursy (stacjonarne i online)?
Współpracujemy z lektorami z różnych miejscowości: Lublin, Piaseczno i Bełżyce. Oferujemy również zajęcia online — przy tej formie nauki nie musisz martwić się problematyczną lokalizacją i zapraszamy uczniów z całej Polski (i nie tylko).
Potrzebuję faktury na firmę. Jakie są koszta lekcji?
Cztery indywidualne zajęcia 60-minutowe przy fakturze przelewowej (General English) kosztują 560 zł = 140 zł x 4 [cena za 4 lekcje 60-minutowe, indywidualne, częstotliwość: 1 x tyg.]. Miesiąc opłacamy z góry.

W przypadku zajęć 60-minutowych 1-1, Business English/język fachowy miesięczny koszt wynosi 600 zł = 150 zł x 4 [cena za 4 lekcje 60-minutowe, indywidualne, częstotliwość: 1 x tyg.]

Płatności są wykonywane na 3 miesiące z góry.

Czy jest możliwość umówienia się na lekcję próbną?
Tak, zapraszamy do wypełnienia pełnego formularza pod linkiem: https://kapitanenglish.com/zapisy/

Po otrzymaniu zgłoszenia zadzwonimy do Państwa z propozycją terminu 1wszego spotkania.

Czy dojeżdża Pani do klienta?
Owszem, dojeżdżam by prowadzić zajęcia w firmach (bloki zajęć, minimum 6-7 h, za dopłatą +10zł/h), ale nie dojeżdzam do klienta indywidualnego. Ponadto sugeruję by lekcje były u mnie. Dlaczego?

Otóż starałam się stworzyć najlepsze warunki do pracy, koncentracji uwagi i skupienia. Do dyspozycji w moim lokalu mam wiele rzeczy, których Państwo w swoim domu nie posiadacie.

Zalety lekcji u mnie:

 • mam do naszej dyspozycji ogromną biblioteczkę obejmującą ponad 200 pozycji książkowych, z których mogę korzystać w trakcie lekcji, by pomagać w bieżących problemach.
 • biała tablica suchościeralna
 • cd player (Panasonic) oraz sprzęt grający wysokiej jakości (Modecom), gdyż nie wyobrażam sobie lekcji bez słuchania żywego języka
 • drukarka
 • xero/skaner – ulubiony przyjaciel tych Państwa, którzy wahają się czy zainwestować w książkę
 • siedzimy na wygodnych, ergonomicznych krzesłach (Herman Miller), przy dwóch dużych stołach z lampkami biurkowymi
 • oferuję herbatę, kawę, wodę, poczęstunek. Tak, tak, zdarzało mi się uczniów częstować zupą. Przecież głód to żaden wstyd:)
 • komputer PC z dużym monitorem NEC (dzieci)
 • zestaw kredek, gumek, nożyczek, kolorowych papierów (dzieci)
 • około 50-60 metrów wolnej przestrzeni na zabawy (dzieci)
 • wifi
 • stoły są usytuowane przy oknach co oznacza, że uczymy się przy świetle dziennym.
 • posesja ma duży parking oraz rewelacyjny dojazd (700 metrów od ul. Puławskiej, 2 minuty drogi)
 • dla rodziców jest to idealna możliwość zrobienia na spokojnie zakupów w pobliskich supermarketach. Często żartuję, że przed moim biurem jest “kids drop-off point”.

Wady lekcji u mnie:

 • trzeba tu dojechać:(
Dlaczego nie ma bezpłatnej lekcji próbnej?
W naszej pracy zwyczajnie nie uznajemy czegoś takiego jak darmowe lekcje. Rzetelnie przygotowujemy się do pierwszej lekcji diagnostycznej, podczas którego nie tylko ustalamy poziom, ale również dajemy garść porad dotyczących tego, od czego zacząć i jakie metody wspomagające samodzielną naukę wybrać na początek. Nie wyobrażam sobie, abym takie spotkanie miała oferować nieodpłatnie.
Jak się zapisać na kurs?
 1. Wystarczy kliknać na ten link https://kapitanenglish.com/kontakt/
Co warto przemyśleć przed pierwszym kontaktem?
Przed pierwszą lekcją proszę o wypełnienie krótkiego kwestionariusza poniżej lub dostępnego pod tym linkiem:

 • Czy chcesz się uczyć online czy stacjonarnie?
 • Jaki jest Twój poziom? Czy wypełniałeś ostatnio test poziomujący?
 • Czy uczyłeś się angielskiego już wcześniej? Gdzie? Jak dawno temu? W jakim trybie: indywidualnie/w grupach? Z jakim rezultatem?
 • Jakie posiadasz w domu książki do angielskiego?
 • Czy są jakieś obszary w których czujesz się mocny/słaby?
 • Jak wygląda Twoja ekspozycja na język: czy czytasz/słuchasz/oglądasz po angielsku?
 • Jakie masz cele związane z nauką: czy potrzebujesz angielskiego do pracy, na egzamin, do szkoły, czy dla siebie?
 • Ile miesięcy planujesz się uczyć?
 • Ile zajęć w tygodniu (i jak długich) deklarujesz?
 • Czy akceptujesz, że za lekcje płaci się z góry a za lekcje odwołane nieterminowo jest pobierana pełna odpłatność? Uczeń ma prawo odwołać jedną lekcję w miesiącu.
Czy prowadzą Państwo grupy?
Tak, ale tylko na lekcje online. Obecnie mamy 2 grupy: A2 Challenge oraz B2 Challenge (60 minut angielskiego za 25zł). Szczegóły o tych kurasach są tutaj: https://kapitanenglish.com/challenge/

Lekcje stacjonarne mogą być maxymalnie w duetach (często uczą się u nas małżeństwa lub przyjaciele).

Jak przebiegają lekcje on-line?
 1. Ustalamy poprzez który komunikator będą odbywać się lekcje. Preferuję Whats App. Możemy też użyć skype, zoom’a, messenger’a, signal’a lub face time’a.
 2. Jeśli wybieramy Whats App -> Podaję mój numer na lekcje on-line przez Whats App. Jesli nie maja Panstwo Whats App, jest to darmowa aplikacja, instalacja trwa 30 sekund.
 3. Jeśli wybieramy Skype -> podaję mój login, proszę o dodanie mnie do znajomych.
 4. Jeśli wybieramy messenger -> podaję mój profil, proszę o dodanie mnie do znajomych.
 5. Proszę wyposażyć się (o ile to możliwe) w słuchawki.
Online czy face to face?
Byłam sceptyczna do nauczania on-line, ale od marca 2020 wielu moich klientów, którzy dojeżdżali do mnie, zdecydowali się pozostać przy on-line. Dlaczego?

Zalety:

 • oszczędność czasu, energii, pieniędzy=benzyny
 • odpada problem z korkami
 • zajęcia są zawsze na czas
 • siedzisz w piżamie (żart!) w swoim pokoju, pełen komfort
 • jako, że ja jako lektor jestem w swoim biurze to mam nieograniczony dostępu do dodatkowych pomocy naukowych i do mojej ogromnej biblioteczki obejmującej ponad 200 pozycji książkowych. Jeśli potrzebuję wyjaśnić zagadnienie gramatyczne/słownictwo skanuję daną stronę, wysyłam i od razu możemy pochylić się nad tym zagadnieniem

Owszem, uważam, że ma kilka wad. Z doświadczenia wiem, że oto i one.

Wady:

 • zdarzające się problemy z łączem po stronie ucznia
 • dla własnej wygody dobrze mieć w domu drukarkę (co oznacza dodatkowy koszt), lub dostęp do drukarki (może szef zgodzi się wydrukować kilka stron z biurowej drukarki?)
 • brak  tablicy suchościeralnej na jakiej mogę ilustrować zagadnienia
 • brak kontaktu fizycznego. Niestety musimy ograniczyć się do wizji i fonii jedynie.
Którego lektora wybrać?

Lektora wybierają Państwo samodzilenie, ewentualnie w zależności od potrzeb zostanie on przydzielony przez Agnes po 1wszej próbnej lekcji.

Każdy z naszych lektorów mieszkał i pracował co najmniej 7 lat za granicą, więc nie tylko dysponuje kwalifikacjami do nauczania języka (certyfikat/wykształcenie kierunkowe), ale na co dzień posługiwał się angielskim. Wiadomo, że “musi być chemia” między uczniem a nauczycielem, dlatego dopiero po pierwszej lekcji decydujemy z którym lektorem chcemy pracować.

 • Agnes: wyjątkowo ceni sobie pracę z dorosłymi i z dziećmi od poziomu a1. Lekcje są w Piasecznie lub online.
 • Kinga: oferuje tryb native speaker oraz masę ciekawostek z Cambridge. Lekcje są online.
 • Gosia: ma ponad 15-letnie doświadczenie w nauczaniu dzieci (w tym 5 lat w UK). Lekcje są online.
 • Marysiajest studentka trzeciego roku sztuki na Aberystwyth University. Od trzech lat mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie takze pracuje. 
 • Sakib is a native English speaker, who has experience living in foreign countries, and learning new languages.
Co nas wyróżnia od innych szkół?
Tworzymy wiele autorskich materiałów, gdzie możesz spotkać się z żywym językiem. Każdy lektor ma  przebogatą biblioteczkę obejmująca ponad 200 pozycji książkowych, w tym najlepsze wydawnictwa Cambridge, Oxford, Pearson, MacMillan oraz wiele materiałów dydaktycznych dla dzieci zakupionych w UK (niedostępnych w Polsce). Na facebooku oraz Instagramie czeka na Ciebie codzienna porcja inspiracji: Facebook: English with Agnes oraz Instagram: kapitan.english/. Oraz co najważniejsze: na lekcjach daję Ci dojść do głosu- to nie ja mam mówić po angielsku, tylko Ty:)
Czy uczenie w domu klienta ma wady?
Owszem, uważam z doświadczenia, że uczenie w domu klienta ma kilka wad i mogę je podsumować jako: “mniej wydajne i mniej wygodne”.

Wady:

 • zwykle pomieszczenia w jakich odbywa się nauka są nieprzystosowane do tej funkcji. Siedzimy kątem na niewygodnych krzesłach, zwykle przy jednym małym stoliku, bokiem do siebie, bez możliwości swobodnego rozłożenia materiałów.
 • brak dostępu do dodatkowych pomocy naukowych. Przykładowo: potrzebuję wyjaśnić zagadnienie gramatyczne, a nie mam dostępu mo mojej ogromnej biblioteczki obejmującej ponad 200 pozycji książkowych, z których mogę korzystać w trakcie lekcji, by pomagać w bieżących problemach.
 • brak  tablicy suchościeralnej na jakiej mogę ilustrować zagadnienia
 • brak sprzętu grającego, a nie wyobrażam sobie lekcji bez słuchania żywego języka
 • brak drukarki, xero
 • wyższa cena kompensująca konieczność dojazdu, problemy z parkingiem/ korki

Zalety:

 • kontakt fizyczny
Czy uczy Pani małe dzieci?
Uczę głównie dorosłych i młodzież. A dzieci uczę od poziomu A1 (czyli od 2-3 klasy szk.podst.), czyli dziecko powinno już umieć czytać.  5-7 latki zawyczaj jeszcze na tym poziomie nie są.
Kiedy mogę zacząć naukę?

Program zajęć jest dopasowywany do potrzeb słuchacza. Oznacza to, że zajęcia mogą się rozpocząć w dowolnie wybranym terminie.

Jakie dane do faktury podaję?
Typ (osoba prywatna czy firma)
Nazwa firmy
E-mail
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Kraj
NIP