Zasady odbywania zajęć

Zasady współpracy (Regulamin)

Z

Przed kursem

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki każdego z kursantów Szkoły. Każdy z kursantów ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem zajęć i zaakceptować go.
Z

Lekcja próbna

Przed podjęciem decyzji o współpracy lektor oraz słuchacz mają prawo uczestniczyć w jednorazowej lekcji próbnej, która opłacana jest przed zajęciami zgodnie z cennikiem. Będzie do Państwa najpierw wysłana ProForma a potem właściwa faktura (dokumenty mają różne numery, ale kwota i numer konta będzie ten sam). Proszę upewnić się, że lektor otrzymał płatność przed lekcją, lub wysłać potwierdzenie przelewu. W tytule proszę wpisać zawsze numer faktury. Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w pierwszej lekcji, ale przełożyli ją Państwo nieterminowo – czyli na mniej niż 24h przed terminem lekcji płatność zostanie pobrana, bez względu na powód.

Z

Czas trwania i umowa

Kursy dla dzieci zwyczajowo trwają od września do czerwca z możliwością kontynuowania go w trakcie wakacji. Kursy dla dorosłych trwają cały rok. Na stronie https://rejestracja.kapitanenglish.com/ uczeń wypełnia deklarację dotyczącą czasu trwania kursu (“Na jak długo podejmują się Państwo kontynuować współpracę”) i jego intensywności (raz, dwa razy w tygodniu). Na życzenie podpisujemy umowę o współpracy.

Z

Termin płatności i numer konta

Wpłaty za lekcje dokonujemy najpóźniej do 10go danego miesiąca. Numer konta do wpłat to: 64114000260000452136002233 (mbank). Pod linkiem https://kapitanenglish.com/platnosci  można zapoznać się z zasadami dotyczącymi płatności. 

Z

Dni wolne i święta

Dni, w których lekcje się nie odbędą (święta):
25-26 grudnia — Boże Narodzenie
31 marca—1 kwietnia— Wielkanoc

Lekcje w ferie zimowe i wakacje odbywają się bez zmian.

Z

Lekcje nie "przepadają", lub nie są "odwoływane". Lekcje zawsze "ODRABIAMY"

Lekcja nie może zostać “odwołana”, a jedynie “przełożona na inny termin”. Ilość zadeklarowanych lekcji w danym miesiącu zgodnie z harmonogramem nauki i jakie Państwo określili podczas decydowania się na współpracę – powinna się zgadzać ze stanem faktycznym lekcji odbytych. Lekcje odrobiamy najpóźniej w następnym miesiącu (z tym samym, lub innym lektorem w wolnych godzianch jakimi dysponuje lektor, lub w sobotę). Proszę by dołozyli Państwo wszelkich starań by lekcje nie “przepadały”.

Z

Odpracowywanie zajęć

Każde przełożone zajęcia muszą zostać odpracowane w innym terminie, w ciągu kolejnego miesiaca. W przypadku nieodrobienia ich w ciągu miesiaca– zajęcia uznaje się za zrealizowane, a kursant musi ponieść ich koszt. Godziny odrobienia lekcji odwołanych z winy ucznia powinny mieć miejsce w godzinach wolnych lektora, lub w sobotę.
Szkoła ma prawo odmówić kursantowi dalszej nauki w przypadku częstego odwoływania zajęć. Jest to związane z zarezerwowaniem czasu przez lektora.

Z

Przekładanie zajęć przez lektora

Lektor zastrzega sobie prawo do przekładania, przełożenia zajęć w wyjątkowych przypadkach (niedyspozycyjność lektora, planowana nieobecność całej grupy) w każdym momencie, czyli w terminie krótszym niż 24h. Przełożone zajęcia mogą być odpracowane we wspólnie ustalonym terminie, z tym samym bądź z innym lektorem, lub “przepada” i płatność na następny miesiąc zostanie pomniejszona o zajęcia nadpłacone.

Z

Przekładnie zajęć przez ucznia

W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć klient zobowiązuje się do poinformowania lektora najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich przełożenia. Uczeń zobowiązany jest do poinformowania lektora o planowanej nieobecności na zajęciach TYLKO PISEMNIE drogą telefoniczną WYSYŁAJĄC SMS numer na numer telefonu zaczynający się od 604 (…). W treści wiadomości powinno być wyraźnie stwierdzenie, że zajęcia są “przełożone” oraz powinna być podana DATA przekładanych zajęć. Przykładowa wiadomości powinna brzmieć: “Przekładam zajęcia w dniu 11 grudnia (środa)”. Wysyłanie wiadomości na komunikatorach takich jak: skype, whats app (w tym na whats app na mój brytyjski numer zaczynający się od 07594…), google meet, messenger, wysłanie mail`a, lub przekładanie lekcji osobiście NIE jest uznawane za prawomocne. Przełożenie lekcji uznaje się za skuteczne jeżeli słuchacz uzyskał potwierdzenie otrzymania informacji przez lektora (sms`a zwrotnego z numeru 604 (…) jeśli zajęcia są z Agnes), że wiadomość dotarła.
W przypadku przełożenia zajęć w sytuacji opisanej w powyższym punkcie, zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym przez lektora i klienta terminie.
W razie niepoinformowania przez klienta o zamiarze przełożenia zajęć w ciągu 24 godzin przed ich planowym odbyciem, lub przełożenie ich w sposób niewłaściwy (np. na skype, messengerze lub whats appie) zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a klientowi nie przysługuje prawo odrobienia zajęć ani zwrot zapłaconej kwoty. Przykład poniżej:

Z

Niezrealizowanie zajęć z winy lektora

W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, lub zorganizowania zastępstwa. Jeżeli nie uda się ustalić wspólnie z klientem dogodnego terminu do odrobienia zajęć płatność za przyszły miesiąc zostanie pomniejszona.
Z

Lekcje online

Możliwe jest odbywanie zajęć on-line poprzez whats-app (preferowany na lekcje 1-1), zoom (lekcje powyżej 3 osób). Inne platformy: skype, messenger, teams, google meet itp.

Z

Rezygnacja ze współpracy

 Lektor zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z klientem w każdym momencie (z zachowaniem okresu wypowiedzenia) i bez podawania przyczyny.

Klient może zrezygnować ze współpracy w każdej chwili z zastrzeżeniem okresu wypowiedzenia, który obejmuje czas jaki upłynie po opłaceniu ostatniej faktury.  Zwykle następuje to wraz z ostatnim dniem miesiąca. Uprzejmie prosimy o poinformowanie lektora o chęci zakończenia współpracy tak szybko jak to możliwe: pomoże ta znaleść zastępstwo (lekcje w duecie) i na ewentualną reorganizację grafika. Chęć rezygnacji należy zgłosić najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, aby faktura na następny miesiąc nie została wystawiona.

Przepłacone środki nie przechoodzą na konto innej osoby.

Z

Zmiana warunków współpracy

Szkoła zastrzega sobie prawo aktualizacji warunków (zmiana formy, ilości zajęć lub ceny). W przypadku braku akceptacji zmiany warunków przez ucznia, współpraca może zostać rozwiązana, z zachowaniem terminu wypowiedzenia.
Z

Nietypowe podręczniki

Podczas kursów wykorzystywane są podręczniki, które lektor ma “na stanie”. Jeśli kursant życzy sobie zajęć z podręcznika, którego nie ma w naszej szkolnej biblioteczce – nabywa on TB z kompletem płyt CD we własnym zakresie i “wypożycza” je lektorowi na czas kursu.
Z

Poza godzinami kursu

Poza godzinami kursu lektor nie ma obowiązku odpowiadać na wiadomości nie mające charakteru organizacyjnego. Poza godzinami kursu lektor nie sprawdza prac domowych uczniów, wypracowań/esejów, nie wysyła testów, lub innych materiałów do nauki.

Z

Uwagi końcowe

Szkoła komunikuje się z kursantami za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się tj. telefonu (sms lub połaczenie głosowe) lub maila.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z kursantem w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły.

Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestrowania lekcji w celach dydaktycznych.

Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany terminu Zajęć z przyczyn technicznych, jak również i przesunięcia ich godziny rozpoczęcia i zakończenia.

Szkoła zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku nieotrzymania płatności za zajęcia w terminach określonych w Cenniku.